دسر سیب کاراملی

دسر سیب کاراملی

این دسر نوعی پودینگ محسوب می شود و تهیه آن بسیار راحت است.