ساندویچ مرغ، آواکادو و بیکن گوشت

ساندویچ مرغ، آواکادو و بیکن گوشت