فتوچینی با شیر پرچرب و پنیر

فتوچینی با شیر پرچرب و پنیر